Izglītības iestāde

SIA „Sporta izglītības aģentūra”
Juridiskā adrese – Aleksandra Čaka iela 118B, Rīga, LV-1012
Vienotais reģ. Nr. 40103357814
Norēķinu konts: AS „SEB banka” LV31UNLA0050021249501
SIA “Sporta izglītības aģentūra” struktūrvienība –
Izglītības iestāde „Sporta izglītības aģentūra”
Izglītības iestādes Reģ. Nr. 3360800907
E-pasts: birojs@sportaizglitiba.lv; tālrunis: 29388383
Izglītības iestādes vadītāja: Dace Kaspare

Izglītojamais

Fiziska persona, kas aizpildījusi pieteikuma formu mājas lapā www.sportaizglitiba.lv un piekritusi šī distances līguma noslēgšanai.

Izglītojamais no vienas puses un Izglītības iestāde no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, bez maldiem, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šādu Distances līgumu, šeit un turpmāk tekstā – Līgums:
Mācību programma
Pieaugušo neformālās izglītības programma „Fizioterapeits un Fitnesa treneris: Holistiska pieeja fiziskajā sagatavotībā”
Programmas apjoms: 15 akadēmiskās stundas
Mācību apguves valoda: latviešu.
Mācību apguves forma un laiks
Tiešsaistē (On-line) trešdienās, plkst. 19.00-21.00, no 9. novembra līdz 7. decembrim

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Izglītības iestāde apņemas nodrošināt un Izglītojamais piekrīt apgūt Pieaugušo neformālās izglītības programmu „Fizioterapeits un Fitnesa treneris: Holistiska pieeja fiziskajā sagatavotībā” (turpmāk tekstā – Mācības).

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN SPĒKĀ ESAMĪBA

2.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir apstiprinājušas abas Līgumslēdzējas puses, un ir spēkā līdz Mācību noslēgumam (līdzēju saistību izpildei).
2.2. Izglītojamais apstiprina šī līguma noslēgšanu, veicot reģistrēšanās maksu 50 EUR apmērā Izglītības iestādes norēķinu kontā, izmantojot Izglītības iestādes mājas lapā www.sportaizglitiba.lv pieejamo tiešsaistes maksājuma platformu.
2.3. Izglītības iestāde apstiprina šī līguma noslēgšanu, nosūtot paziņojumu uz Izglītojamā pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, bet tikai pēc Līguma 2.2. punktā noteiktā maksājuma saņemšanas.
2.4. Šā līguma 7. daļā noteiktajā kārtībā Izglītības iestāde un/vai Izglītojamais var izbeigt šo Līgumu pirms tā darbības termiņa izbeigšanās.

3. LĪGUMA SUMMA

3.1. Maksa par Mācību programmas apguvi ir:
3.1.1. 156,00 EUR (viens simts piecdesmit seši euro 00 centu), veicot maksājumu pa daļām šādos termiņos: 50,00 EUR – reģistrēšanās brīdī, 28,00 EUR – līdz 04.11.2022.; 78,00 – līdz 23.11.2022.;
3.1.2. Izglītojamajam ir tiesības veikt pilnu mācību maksu līdz 04.11.2022.

Izvēlēto Mācību maksu un tās samaksas kārtību Izglītojamais norāda, aizpildot reģistrācijas anketu mājas lapā www.sportaizglitiba.lv
3.2. Par visu šajā Līgumā noteikto maksājumu samaksas dienu uzskatāma diena, kad nauda ieskaitīta Izglītības iestādes norēķinu kontā – AS „SEB banka” LV31UNLA0050021249501, SIA “Sporta izglītības aģentūra”.
3.3. Noslēdzot Līgumu, Izglītojamais apņemas veikt Mācību maksas samaksu atbilstoši Līguma 3.1 un 3.2 punktā noteiktajai samaksas kārtībai.

4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SAISTĪBAS

4.1. Izglītības iestāde apņemas:
4.1.1. pēc uzņemšanas noteikumu un šā Līguma 3. punktā noteikto prasību izpildes ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu uzņemt Izglītojamo Mācībās;
4.1.2. nodrošināt Izglītojamajam iespēju apgūt Mācības no to apguves sākuma līdz noslēgumam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem atbilstoši izvēlētajai, līgumā norādītajai mācību apguves formai;
4.1.3. informēt Izglītojamo par Izglītības iestādes nosaukuma, juridiskās adreses, reģistrācijas numura izglītības iestāžu reģistrā un bankas rekvizītu izmaiņām, kā arī par izmaiņām Izglītības iestādes un/vai mācību programmas akreditācijas un/vai licencēšanas datos, ievietojot šo informāciju mājas lapā www.sportaizglitiba.lv viena mēneša laikā no šo izmaiņu veikšanas brīža vai informācijas par izmaiņām saņemšanas brīža;
4.1.4. izsniegt Izglītojamajam izglītību apliecinošu dokumentu – apliecību par pieaugušo neformālo izglītību – pēc pilnas un sekmīgas Mācību programmas apgūšanas un šajā Līgumā paredzēto Izglītojamā saistību (ieskaitot finanšu saistības) izpildes;
4.2. Izglītības iestādei ir tiesības:
4.2.1. saņemt šā Līguma 3. punktā noteikto Mācību maksu saskaņā ar Līguma 3.1.1. vai 3.1.2. punktā izvēlēto maksājumu grafiku;
4.2.2. grozīt Izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumus un citus Izglītojamam saistošos Izglītības iestādes darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus, mainīt Mācību vietu, laiku vai Mācību programmas noslēguma laiku, par to savlaicīgi informējot Izglītojamo;
4.2.3. par to attiecīgi informējot Izglītojamo, veikt izmaiņas mācību procesā, saskaņā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu saistītiem ierobežojumiem attiecībā uz izglītības iestāžu darbību, ja kompetentās institūcijas tādus ir noteikušas.

5. IZGLĪTOJAMĀ SAISTĪBAS

5.1. Izglītojamam ir tiesības:
5.1.1. iegūt izglītību atbilstoši šī Līguma nosacījumiem;
5.1.2. Izglītības iestādes noteiktā kārtībā izmantot Izglītības iestādes materiālos un intelektuālos resursus;
5.1.3. ievērojot Izglītības iestādes noteikto kārtību, Izglītības iestādes noteiktajos termiņos apgūt Mācību programmu;
5.1.4. vienoties ar trešo personu par Mācību maksas segšanu.
5.2. Izglītojamam ir pienākums:
5.2.1. ievērot visas šajā Līgumā noteiktās saistības, Izglītības iestādes noteikto kārtību un citus Izglītojamam saistošos iekšējos normatīvos aktus, kas regulē Izglītības iestādes darbību;
5.2.2. veikt maksājumus par Mācībām saskaņā ar Līguma 3.1. punktā norādīto un Izglītojamā reģistrācijas anketā izvēlēto maksājumu veikšanas kārtību;
5.2.3. Izglītības iestādes noteiktajā kārtībā un termiņos apgūt Mācību programmu, apgūt mācību materiālus videoformātā (atsevišķām tēmām) un veikt patstāvīgos darbus, ja tādi paredzēti;
5.2.4. rakstveidā paziņot Izglītības iestādei par personas koda, vārda vai uzvārda, kontakttālruņa maiņu, iesniedzot personu apliecinoša dokumenta kopiju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad šīs izmaiņas tikušas izdarītas;
5.2.5. pildīt citus no šā Līguma izrietošus pienākumus.

6. LĪGUMA IZBEIGŠANA

6.1. Līgumu var izbeigt, abām Līgumslēdzējām pusēm par to rakstiski vienojoties.
6.2. Izglītības iestādei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izglītojamais nepilda 5.2.1. un/vai 5.2.2. un/vai 5.2.3. punktā noteiktās saistības.
6.3. Izglītības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma Civillikuma 1589. panta (Vienpusēja atkāpšanās no līguma ir pielaižama tikai tad, kad tā pamatota ar paša līguma raksturu, vai kad to zināmos apstākļos atļauj likums, vai arī kad tāda tiesība bijusi noteikti pielīgta.) izpratnē, par to rakstveidā brīdinot Izglītojamo, ja Izglītojamais nokavē kāda Līgumā noteikta maksājuma termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām.
6.4. Katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pēc Atteikuma tiesību termiņa beigām, par to paziņojot otram Līdzējam vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, nosūtot oficiālu rakstveida iesniegumu elektroniski, pienācīgi izpildot visas no Līguma izrietošās saistības. Jebkurā gadījumā Izglītojamā veiktās iemaksas par Mācībām netiek atmaksātas, t.i. samaksa par neizmantotām Mācību dienām (lekcijām), ja Mācības tiek pārtraukts pirms apmaksāto Mācību perioda beigām, Izglītojamam netiek atgriezta.
6.5. Izglītības iestāde saglabā tiesības pēc savas iniciatīvas daļēji atmaksāt samaksāto maksu tikai par atlikušo, neapgūto mācību programmas daļu, ja uzskata, ka apmācību pārtraukšanas iemesls ir būtiski pamatots un atmaksas veikšana būtu morāli un ētiski pamatota.
6.6. Ja Izglītojamais nav pilnībā pilnībā apguvis Mācības Līgumā noteiktajā Mācību termiņā, kā rezultātā Izglītības iestāde nav tiesīga izsniegt Izglītojamajam izglītību apliecinošu dokumentu, kā arī nav panākta rakstiska vienošanās par mācību programmas apguves laika pagarināšanu, Izglītojamais tiek atskaitīts no Izglītības iestādes.
6.7. Līguma izbeigšanas brīdī Izglītības iestāde bez Līdzēju saskaņošanas liedz Izglītojamam pieeju Izglītības iestādes sniegtajam pakalpojumam (Mācībām).

7. ATBILDĪBA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA

7.1. Gadījumā ja Izglītojamais nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības, tad Izglītības iestādei ir tiesības:
7.1.1. ja Izglītojamais neievēro šajā Līgumā noteikto maksājumu kārtību un termiņus, tad Izglītības iestādei ir
tiesības aprēķināt un iekasēt nokavējuma naudu 0,3% apjomā no termiņā nesamaksātās summas par katru
nokavēto kalendāro dienu;
7.1.2. ja Izglītojamais nepilda šā Līguma 5.2.1., 5.2.2. un 5.2.3. punktā minētās saistības, Izglītības iestāde ir tiesīga
līdz saistību nokārtošanai ierobežot šā Līguma 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. punktā minētās Izglītojamā tiesības
Izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
7.1.3. par Izglītojamā Līguma ietvaros neveiktajiem maksājumiem Izglītības iestāde ir tiesīga nodot parāda
piedziņas tiesības, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci)
parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Līgumslēdzējas puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi (plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, kara darbība, valsts pārvaldes iestāžu lēmumi, u.c. no Līgumslēdzējām pusēm neatkarīgi apstākļi, kā arī valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi un rīcība, kas nepieļauj Līguma noteikumu izpildi, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma noslēgšanas un ja to iestāšanos neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevarēja paredzēt.
8.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem vai pēc tam, kad šie apstākļi ir beigušies, Līgumslēdzējas puses ir tiesīgas pārskatīt Līguma noteikumus, noslēdzot vienošanās protokolu, vai arī izbeigt Līgumu 6.1. punktā noteiktajā kārtībā.

9. IZGLĪTOJAMĀ PERSONAS DATU APSTRĀDE

9.1. Līgumslēdzējas puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi (plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, kara darbība, valsts pārvaldes iestāžu lēmumi, u.c. no Līgumslēdzējām pusēm neatkarīgi apstākļi, kā arī valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi un rīcība, kas nepieļauj Līguma noteikumu izpildi, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma noslēgšanas un ja to iestāšanos neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevarēja paredzēt.
9.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem vai pēc tam, kad šie apstākļi ir beigušies, Līgumslēdzējas puses ir tiesīgas pārskatīt Līguma noteikumus, noslēdzot vienošanās protokolu, vai arī izbeigt Līgumu 7.1. punktā
noteiktajā kārtībā.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Iemaksa, kas veikta līdz mācību sākumam vietas rezervēšanai mācību programmā, tiek atgriezta maksātājam 10 dienu laikā tikai gadījumā, ja Izglītības iestāde neuzsāk mācību programmas īstenošanu noteiktajā laikā.
10.2. Izglītojamā reģistrēšanās maksas 50 EUR apmērā samaksa Izglītības iestādes norēķinu kontā apliecina, ka Izglītojamais ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem, Izglītības iestādes mājas lapas www.sportaizglitiba.lv klientu (Izglītojamo) portāla Lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot, kā arī citiem Izglītojamam saistošiem Izglītības iestādes normatīvajiem aktiem un programmas apguvei nepieciešamām priekšzināšanu prasībām.
10.3. Visi iepriekšējie solījumi un mutiskās vienošanās starp Līgumslēdzējām pusēm par Līguma priekšmetu un tā noteikumiem, kas nav ietverti Līgumā, zaudē savu spēku līdz ar Līguma noslēgšanu.
10.4. Visi Līgumslēdzēju pušu paziņojumi, lūgumi, prasības un citi dokumenti uzskatāmi par saņemtiem 7. (septītajā) kalendārajā dienā pēc to nosūtīšanas, ja tie ar pastu sūtīti reģistrētā, apmaksātā vēstulē, kas adresēta uz Līgumslēdzēju pušu Līgumā norādītajām adresēm vai nosūtīti Izglītības iestādei uz Līgumā norādīto e-pasta adresi, bet Izglītojamam uz tā pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi.
10.5. Līguma grozījumi un Izglītojamā Izglītības iestādes mājas lapā www.sportaizglitiba.lv iesniegtās pieteikuma formas, piekrišanas un apliecinājumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
10.6. Līgumslēdzējas puses apliecina, ka saprot šā Līguma saturu un nozīmi, apzinās tā sekas, atzīst šo Līgumu par pareizu un abām Līgumslēdzējām pusēm pieņemamu, un labprātīgi vēlas šo Līgumu noslēgt.
10.7. Katra Līgumslēdzēja puse ir atbildīga par zaudējumiem, ko tā radījusi otrai Līgumslēdzējai pusei, neizpildot šajā Līgumā noteiktās saistības, ja vien minēto zaudējumu cēlonis nav nepārvarama vara.
10.8. Strīdus un jautājumus, kas rodas sakarā ar šā Līguma izpildi, risina, Līgumslēdzējām pusēm vienojoties un ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Gadījumā, ja vienošanos neizdodas panākt, strīdi tiek risināti Latvijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā un ir derīgs bez paraksta.