Tīmekļa vietnes www.sportaizglitiba.lv pārzinis ir SIA “Sporta izglītības aģentūra”, reģ. Nr. 40103357814, juridiskā adrese – A.Čaka iela 118B, Rīga, LV-1012 (turpmāk tekstā arī – Pārzinis).

Izglītības iestāde „Sporta izglītības aģentūra” ir 2011. gadā dibināta profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde (reģistrācijas Nr. 3360800907) ar mērķi realizēt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo interešu izglītības sporta un veselības jomā atbilstoši jaunākajām tendencēm nozarē.

Www.sportaizglitiba.lv tiešsaistes Klientu portāla (Mācību zonas) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi vai Noteikumi) attiecināmi uz visām lietotāja (Izglītojamā) darbībām tīmekļa vietnē www.sportaizglitiba.lv.

Vispārīgā kārtība, kādā Sporta izglītības aģentūra apstrādā fizisko personu personas datus atrodama dokumentā Personu datu apstrādes politikas noteikumi.

SATURS

1. Lietotāja konta izveide un slēgšana
2. Lietotāja identifikācija
3. Intelektuālais īpašums
4. Pakalpojuma cenas un norēķinu kārtība
5. Atteikuma tiesības
6. Pakalpojuma lietošana, tam nepieciešamā programmatūra
7. Lietotāja pienākumi, noteikumu ievērošana, izmaiņas
8. Atbildības ierobežojumi un citi noteikumi
9. Kontaktinformācija

1. Lietotāja konta izveide un slēgšana

Darbības uzsākšanai tīmekļa vietnē www.sportaizglitiba.lv (turpmāk – Vietne), laikļūtu par Vietnes lietotāju un saņemtu pieeju iegādātajiem mācību resursiem – lekciju, nodarbību tiešraidēm vai ierakstiem un prezentāciju materiāliem (turpmāk tekstā arī – Pakalpojums), fiziskai personai (turpmāk tekstā – Lietotājs vai Vietnes lietotājs, vai Klients) aizpildot pieteikuma formu, piekrītot Distances līguma noslēgšanai un veicot maksājumu, tiks izveidots Lietotāja konts (turpmāk tekstā – konts), kura pieeja tiks nodota Lietotājam pēc reģistrācijas maksas saņemšanas.

Aizpildot reģistrācijas formu un lietojot kontu, Lietotājam jāsniedz precīza un pilnīga informācija, tajā skaitā – Vārds, Uzvārds un derīga e-pasta adrese. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām kontā, tajā skaitā par kaitējumu, ko nodarījusi kāda persona, kas izmanto Lietotāja kontu bez atļaujas. Lai to novērstu, pieejas parole izveidojama unikāla un droša, kā arī to aizliegts nodot trešajām personām, kā arī ir aizliegts izmantot kāda cita Lietotāja kontu.

Ja ir radušās aizdomas, ka kāds cits izmanto Lietotāja kontu (vai ir aizdomas par jebkādiem citiem drošības pārkāpumiem), Lietotājam nekavējoties jāziņo Pārzinim, rakstot uz birojs@sportaizglitiba.lv. Pārzinis var pieprasīt no Lietotāja papildu informāciju, lai apstiprinātu konta īpašnieka identitāti. Nekorektas informācijas sniegšanas gadījumā var tikt liegta profila izveide vai tas var tikt dzēsts, liedzot atkārtotu reģistrāciju Vietnē.

Lietotāja konts Vietnē tiek slēgts, noslēdzoties Pakalpojuma izpildes termiņam Mācību (līdz saistību izpildei). Ja Lietotāja konts tiek slēgts, jo ir pārkāpti šie Noteikumi, Lietotājam nav tiesību pieprasīt naudas atgriešanu. Slēdzot kontu, Lietotājs neatgriezeniski zaudē pieeju iegādātajam Pakalpojumam, un to nebūs iespējams atjaunot. Konta slēgšana neparedz naudas atgriešanu par iegādātu, bet neapgūtu Pakalpojumu vai tā daļu.

Atbalsts par jautājumiem saistībā ar konta izveidi, slēgšanu u.c. jautājumiem, rakstot uz e-pastu birojs@sportaizglitiba.lv.

2. Lietotāja elektroniska identifikācija

Lietotāja elektroniska identifikācija nodrošina personas atpazīšanu elektroniskajā vidē un sniedz iespēju par Pakalpojuma apguvi saņemt izglītību apliecinošu dokumentu (apliecību).

Lietotājs (Lietotāja vārds, uzvārds) tiek identificēts, veicot reģistrāciju un maksājumu par Pakalpojumu, kā arī augšuplādējot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

3. Intelektuālais īpašums

Pieeja izvēlētajam Pakalpojumam Vietnē tiek nodrošināta pēc tā apmaksas – atbilstoši līgumā norādītajam termiņam. Pakalpojuma iegāde piešķir Lietotājam neekskluzīvas, nenododamas, ierobežotas tiesības uz noteiktu laiku izmantot Pakalpojumu tikai personīgiem, izglītojošiem, nekomerciāliem mērķiem saskaņā ar šiem Noteikumiem. Vietnē pieejamie mācību materiāli netiek pārdoti un nenonāk Lietotāja īpašumā.

Ja nav norādīts citādi, visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Vietni pieder tikai SIA “Sporta izglītības aģentūra”. Atsevišķas šīs Vietnes satura autortiesības var piederēt arī citām juridiskām vai fiziskām personām, un tās ir iekļautas Vietnē saskaņā ar licenci vai līgumu.

Vietnē ievietotie intelektuālā īpašuma objekti ir aizsargāti saskaņā ar Autortiesību likumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Videolekcijas var lietot tikai Lietotājs, kas aizpildījis pieteikuma formu tiešsaistē un veicis apmaksu par Pakalpojuma saņemšanu.

Jebkādu saturu, kas atrodas Vietnē, ir aizliegts pārsūtīt, pārpublicēt, kopēt, pārdot, iznomāt, ierakstīt, saglabāt (izņemot oficiāli lejuplādējamos mācību materiālus .pdf formātā – tikai personīgai lietošanai), reproducēt vai jebkādā citā veidā nodot trešajām personām. Lai reproducētu vai jebkādā citādā veidā izmantotu iegādāto videolekciju saturu, nepieciešama SIA “Sporta izglītības aģentūra” rakstiska piekrišana šādai lietošanai.

Jebkurš autortiesību pārkāpums, ieskaitot videolekciju satura ierakstīšanu vai materiālu neatļautu izmantošanu, var tikt sodīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Par autortiesību pārkāpšanu ir paredzēta civiltiesiskā, administratīvā un būtiska kaitējuma nodarīšanas gadījumā – arī krimināltiesiskā atbildība. Līdz ar to autortiesību pārkāpējam var iestāties nelabvēlīgas sekas, tostarp pienākums atlīdzināt autoram radušos zaudējumus un kompensēt morālo kaitējumu.

Minēto noteikumu neievērošanas gadījumā Pārzinim ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt sadarbību ar Lietotāju.

4. Pakalpojuma cena un norēķinu kārtība

Pakalpojuma cena tiek noteikta, pamatojoties uz SIA “Sporta izglītības aģentūra” noteikto cenu politiku, un ir norādīta Vietnē pie attiecīgā Pakalpojuma. Pakalpojuma cenai periodiski var tikt piešķirtas atlaides.

Lietotājs piekrīt veikt maksu par Pakalpojumu, un pilnvaro Sporta izglītības aģentūru iekasēt to no Lietotāja debetkartes vai kredītkartes, vai veic pārskaitījumu.

Pieeju maksas mācību materiāliem var iegādāties tiešsaistē, norēķinus veicot ar jebkuras kredītiestādes (bankas) izdotajām starptautiskajām maksājumu kartēm: MasterCard, VISA, VISA Electron un Maestro debetkartēm.

Veicot maksājumu, Lietotājs piekrīt izmantot tikai derīgu un atļautu maksājuma veidu. Pieeja izvēlētajam Pakalpojumam pilnā apmērā tiek nodrošināta pēc tā apmaksas. Pārzinis neuzņemas atbildību, ja mācību apguves rezultāti vai saturs pilnībā neatbilst reģistrētā Lietotāja gaidām, zināšanu, sagatavotības līmenim u.tml.

5. Atteikuma tiesības

Klientam – fiziskai personai, ar kuru ir noslēgts distances līgums (vienošanās par pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus), ir tiesības, nesniedzot nekādu pamatojumu, vienpusēji atkāpties no pakalpojuma līguma.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, aizpildīta un parakstīta atteikuma tiesību veidlapa jānosūta uz e-pasta adresi: birojs@sportaizglitiba.lv vai jānosūta pa pastu uz juridisko adresi: SIA „Sporta izglītības aģentūra”, Aleksandra Čaka iela 118B, Rīga, LV-1012.

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, patērētājam tiks atmaksāti visi no viņa saņemtie maksājumi, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad tika saņemta informācija par patērētāja lēmumu atteikties no līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu patērētājs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien viņš skaidri nav paudis piekrišanu to darīt citādi.

Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā no pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas. Ja atteikuma tiesību izmantošanas termiņa pēdējā diena ir valstī oficiāli noteiktā brīvdiena, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datuma sekojošai darba dienai, ieskaitot to. Ja atteikuma veidlapa tiek nosūtīta elektroniski, SIA „Sporta izglītības aģentūra” nekavējoties pastāvīgā informācijas nesējā (piemēram, pa e-pastu) patērētājam nosūtīs apstiprinājumu par šāda atteikuma saņemšanu.

6. Pakalpojuma lietošana, tam nepieciešamā programmatūra

Pakalpojums Lietotājam tiek nodrošināts, ielogojoties tīmekļa vietnes sadaļā “Mācību zona”.

Pakalpojuma lietošanai nepieciešama ierīce (dators) ar interneta pieslēgumu (minimālais ātrums – 30 Mbit/sek), kā arī, iespējams, būs nepieciešams lejupielādēt sistēmas prasībām atbilstošu interneta pārlūkprogrammu (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari u.c.)

Atsevišķiem pakalpojuma veidiem, piemēram, pārbaudījumu kārtošanai tiešsaistē, būs nepieciešama pieslēgšanās tiešsaistē caur videokonferenču programmatūru (piem., tiešsaistes platformai Zoom), izmantojot videokameru un mikrofonu.

7. Lietotāja pienākumi, Noteikumu ievērošana, izmaiņas

Reģistrēšanās Vietnē un Vietnes lietošana tiek uzskatīta par katra sistēmā reģistrētā Vietnes lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem Noteikumiem. Vietnes lietotājam ir pienākums iepazīties un ievērot Vietnes Lietošanas noteikumus un to izmaiņas.

Lietotājs ir atbildīgs par Vietnē ievadīto un norādīto savu personas datu pareizību, kā arī savlaicīgu personas datu izmaiņu reģistrēšanu. Par šajos Noteikumos minētajiem fiziskās personas vai Vietnes lietotāja pārkāpumiem Pārzinis informēs attiecīgās Latvijas Republikas iestādes un institūcijas.

Vietnes Lietošanas noteikumu izmaiņas ir saistošas Vietnes lietotājam un Lietotājs piekrīt Vietnes Lietošanas noteikumu izmaiņām ar dienu, kad Vietnē tiek publicēts attiecīgs paziņojums. Pārzinis patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā pilnībā vai daļēji mainīt, pārveidot, pievienot vai atteikties no jebkuras šo Lietošanas noteikumu daļas. Pēc jebkuru šo Lietošanas noteikumu izmaiņu publicēšanas, turpmāk izmantojot vietni, tiks uzskatīts, ka Lietotājs ir piekritis šīm izmaiņām.

8. Atbildības ierobežojumi un citi noteikumi

Pārzinis nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas jebkādā veidā varētu būt saistīti ar šo Vietni vai izrietēt no tās lietošanas, vai kas izriet no nespējas lietot šo Vietni vai tās saturu, vai saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem.

Papildus paredzētajiem Noteikumiem Pārzinis nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādām kļūdām, neprecizitātēm vai citiem defektiem vai kavējumiem, vai Vietnē ievietoto materiālu saturu. Lietotājs apzinās, ka dažādu neplānotu apstākļu ietekmē Vietnē var būt darbības traucējumi, Vietnē var notikt plānota apkope u.tml. Iespējams, ka mācību materiālā var tikt sniegta neprecīza vai novecojusi informācija u.tml., un piekrīt, ka Lietotājam nebūs tiesības vērsties ar prasību pret Pārzini nevienā no šiem vai līdzīgiem gadījumiem.

Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma slēgt vai mainīt jebkuru Vietnes daļu, labot kļūdas vai nepilnības jebkurā šīs Vietnes daļā, Vietnē minētajos materiālos un pakalpojumos vai cenās, atcelt vai pārtraukt jebkuru Vietnes darbību, tostarp jebkuru Vietnes funkciju pieejamību. Pārzinis nebūs atbildīgs par zaudējumiem, kas saistīti ar šādiem pārtraukumiem vai šādu funkciju nepieejamību.

Pārzinis nav atbildīgs par jebkura Pakalpojuma sniegšanas kavēšanos vai neveiksmi, ko izraisījuši neplānoti un nekontrolējami notikumi vai apstākļi, piemēram, dabas katastrofa, elektrības, interneta vai telekomunikāciju pārtraukums, vai valdības ierobežojumi.

Pārzinim ir tiesības Vietnes sistēmā nosūtīt Lietotājam informāciju par jaunumiem Vietnē. Ja Lietotājs turpmāk nevēlas saņemt papildinformāciju, viņš var atteikties no papildinformācijas saņemšanas, norādot to Lietotāja profilā.

Visas domstarpības un strīdi, ja tādi rodas starp Pārzini un Vietnes Lietotāju, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja domstarpības un strīdi nevar tikt atrisināti pārrunu ceļā, tie atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.

Visas tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Noteikumos un par kurām Pārzinis un Vietnes lietotājs nevar vienoties, skatāmas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā.

9. Kontaktinformācija un saziņa

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties, rakstot uz birojs@sportaizglitiba.lv. Atbilde tiks sagatavota un nosūtīta 48 stundu laikā (darba dienā).