Izglītības iestāde

SIA „Sporta izglītības aģentūra”
Juridiskā adrese – Aleksandra Čaka iela 118B, Rīga, LV-1012
Vienotais reģ. Nr. 40103357814
Norēķinu konts: AS „SEB banka” LV31UNLA0050021249501
SIA “Sporta izglītības aģentūra” struktūrvienība –
Izglītības iestāde „Sporta izglītības aģentūra”
Izglītības iestādes Reģ. Nr. 3360800907
E-pasts: birojs@sportaizglitiba.lv; tālrunis: 29388383
Izglītības iestādes vadītāja: Dace Kaspare

Izglītojamais

Fiziska persona, kas aizpildījusi pieteikuma formu mājas lapā www.sportaizglitiba.lv un piekritusi šī distances līguma noslēgšanai.

Izglītojamais no vienas puses un Izglītības iestāde no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, bez maldiem, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šādu Distances līgumu, šeit un turpmāk tekstā – Līgums:
Mācību programma
Profesionālās pilnveides programma „Sporta speciālistu pilnveide „C” kategorijas iegūšanai” (kods 30P81301)
Licences Nr.: P-5987, licences termiņš: beztermiņa; programmas apjoms: 320 akadēmiskās stundas
Mācību apguves valoda: latviešu.
Mācību vieta klātienei: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007
Mācību programmas apguves sākums: 28.08.2022. Mācību programmas noslēgums: 21.01.2023.
Mācību apguves forma:

  • Tiešsaistē (On-line), visus pārbaudījumus kārtojot tiešsaistē vai
  • Klātienē skolā un/vai tiešsaistē (On-line), visus pārbaudījumus kārtojot klātienē

Mācību apguves formu Izglītojamais norāda, aizpildot reģistrācijas anketu mājas lapā www.sportaizglitiba.lv

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Profesionālās pilnveides programmas prasībām un Izglītības iestādi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Izglītības iestāde apņemas nodrošināt un Izglītojamais piekrīt apgūt profesionālās pilnveides programmu „Sporta speciālistu pilnveide „C” kategorijas iegūšanai”, kas ir akreditēta LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (turpmāk tekstā – Mācības).

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN SPĒKĀ ESAMĪBA

2.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir apstiprinājušas abas Līgumslēdzējas puses, un ir spēkā līdz Mācību noslēgumam (līdzēju saistību izpildei).
2.2. Izglītojamais apstiprina šī līguma noslēgšanu, veicot reģistrēšanās maksu 100 EUR apmērā Izglītības iestādes norēķinu kontā, izmantojot Izglītības iestādes mājas lapā www.sportaizglitiba.lv pieejamo tiešsaistes maksājuma platformu.
2.3. Izglītības iestāde apstiprina šī līguma noslēgšanu, nosūtot paziņojumu uz Izglītojamā pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, bet tikai pēc Līguma 2.2.punktā noteiktā maksājuma saņemšanas.
2.4. Šā līguma 7. daļā noteiktajā kārtībā Izglītības iestāde un/vai Izglītojamais var izbeigt šo Līgumu pirms tā darbības termiņa izbeigšanās.

3. LĪGUMA SUMMA

3.1. Maksa par Mācību programmas apguvi ir:
3.1.1. 900,00 EUR (deviņi simti euro 00 centu), veicot pilnu maksājumu šādos termiņos: 100,00 EUR – reģistrēšanās brīdī un 800,00 EUR – 5 dienu laikā kopš reģistrācijas vai
3.1.2. 950,00 EUR (deviņi simti piecdesmit euro 00 centu), veicot maksājumu pa daļām šādos termiņos: 100,00 EUR – reģistrēšanās brīdī, 90,00 EUR – 5 dienu laikā kopš reģistrācijas; 190,00 EUR – līdz 05.10.2022.; 190,00 EUR – līdz 05.11.2022.; 190,00 EUR – līdz 05.12.2022.; 190,00 EUR – līdz 05.01.2023.

Izvēlēto Mācību maksu un tās samaksas kārtību Izglītojamais norāda, aizpildot reģistrācijas anketu mājas lapā www.sportaizglitiba.lv

3.2. Par visu šajā Līgumā noteikto maksājumu samaksas dienu uzskatāma diena, kad nauda ieskaitīta Izglītības iestādes norēķinu kontā – AS „SEB banka” LV31UNLA0050021249501, SIA “Sporta izglītības aģentūra”.
3.3. Noslēdzot Līgumu, Izglītojamais apņemas veikt Mācību maksas samaksu atbilstoši Līguma 3.1 un 3.2 punktā noteiktajai samaksas kārtībai.

4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SAISTĪBAS

4.1. Izglītības iestāde apņemas:
4.1.1. pēc uzņemšanas noteikumu un šā Līguma 3. punktā noteikto prasību izpildes ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu uzņemt Izglītojamo Mācībās;
4.1.2. nodrošināt Izglītojamajam iespēju apgūt Mācības no to apguves sākuma līdz noslēgumam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem atbilstoši izvēlētajai, līgumā norādītajai mācību apguves formai;
4.1.3. informēt Izglītojamo par Izglītības iestādes nosaukuma, juridiskās adreses, reģistrācijas numura izglītības iestāžu reģistrā un bankas rekvizītu izmaiņām, kā arī par izmaiņām Izglītības iestādes un/vai mācību programmas akreditācijas un/vai licencēšanas datos, ievietojot šo informāciju mājas lapā www.sportaizglitiba.lv viena mēneša laikā no šo izmaiņu veikšanas brīža vai informācijas par izmaiņām saņemšanas brīža;
4.1.4. izsniegt Izglītojamajam izglītību apliecinošu dokumentu – apliecību par profesionālās pilnveides izglītību – pēc pilnas un sekmīgas Mācību programmas apgūšanas un šajā Līgumā paredzēto Izglītojamā saistību (ieskaitot finanšu saistības) izpildes;
4.2. Izglītības iestādei ir tiesības:
4.2.1. saņemt šā Līguma 3. punktā noteikto Mācību maksu saskaņā ar Līguma 3.1.1. vai 3.1.2. punktā izvēlēto maksājumu grafiku;
4.2.2. noteikt papildu maksājumus par Izglītības iestādes papildresursu izmantošanu;
4.2.3. grozīt Izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumus un citus Izglītojamam saistošos Izglītības iestādes darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus, mainīt Mācību vietu, laiku vai Mācību programmas noslēguma laiku, par to savlaicīgi informējot Izglītojamo;
4.2.4. par to attiecīgi informējot Izglītojamo, veikt izmaiņas mācību procesā, saskaņā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu saistītiem ierobežojumiem attiecībā uz izglītības iestāžu darbību, ja kompetentās institūcijas tādus ir noteikušas.

5. IZGLĪTOJAMĀ SAISTĪBAS

5.1. Izglītojamam ir tiesības:
5.1.1. iegūt izglītību atbilstoši šī Līguma nosacījumiem;
5.1.2. Izglītības iestādes noteiktā kārtībā izmantot Izglītības iestādes materiālos un intelektuālos resursus;
5.1.3. ievērojot Izglītības iestādes noteikto kārtību, apgūt Mācību programmu un kārtot pārbaudījumus Izglītības iestādes noteiktajos termiņos;
5.1.4. vienoties ar trešo personu par Mācību maksas segšanu.
5.2. Izglītojamam ir pienākums:
5.2.1. ievērot visas šajā Līgumā noteiktās saistības, Izglītības iestādes noteikto kārtību un citus Izglītojamam saistošos iekšējos normatīvos aktus, kas regulē Izglītības iestādes darbību;
5.2.2. veikt maksājumus par Mācībām saskaņā ar Līguma 3.1. punktā norādīto un Izglītojamā pieteikuma anketā izvēlēto maksājumu veikšanas kārtību;
5.2.3. Izglītības iestādes noteiktajā kārtībā un termiņos apgūt Mācību programmu, kārtot programmas pārbaudījumus, patstāvīgi izstrādāt projektu Izvēlētā sporta veida apakšprogrammā patstāvīgi izvēlēta speciālista vadībā;
5.2.4. rakstveidā paziņot Izglītības iestādei par deklarētās dzīvesvietas adreses, personas koda, vārda vai uzvārda, kontakttālruņa, pases maiņu, iesniedzot personu apliecinoša dokumenta kopiju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad šīs izmaiņas tikušas izdarītas;
5.2.5. veikt citus maksājumus par papildresursu izmantošanu Izglītības iestādes noteiktajā kārtībā un termiņos;
5.2.6. sekot Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu grozījumiem un izvietotajai informācijai mājas lapā www.sportaizglitiba.lv – sadaļā Mācību zona;
5.2.7. pildīt citus no šā Līguma izrietošus pienākumus.

6. LEKCIJU VIDEO TIEŠRAIDES INTERNETĀ UN VIDEO ARHĪVA IZMANTOŠANA

6.1. Izglītojamajam ir tiesības noteiktajā kārtībā izmantot Izglītības iestādes lekciju video tiešraides internetā un video arhīvu mājas lapā www.sportaizglitiba.lv. Izglītības iestāde mācību sākumā piešķir Izglītojamajam pieejas kodu interneta vietnē www.sportaizglitiba.lv lietotāju sadaļā.
6.2. Lekciju tiešraides un video arhīvu Izglītojamajam ir tiesības izmantot tikai un vienīgi savām vajadzībām, lai uzlabotu zināšanu kvalitāti. Lekciju tiešraides un video arhīvu nav tiesības izmantot citiem mērķiem.
6.3. Izglītojamajam ir aizliegts nodot piekļuves kodu trešajām personām, veikt lekciju tiešraižu vai video arhīva ierakstīšanu (saglabāšanu jebkādā informācijas nesējā).
6.4. Izglītojamajam ir aizliegts pārpublicēt un izplatīt lekciju video ierakstus vai arhīva materiālus internetā vai citā publiskā vidē bez Izglītības iestādes rakstveida piekrišanas.
6.5. Šī līguma 6.2., 6.3., 6.4. punktos noteiktie aizliegumi ir spēkā arī pēc šī līguma darbības termiņa izbeigšanās.
6.6. Gadījumā, ja izglītojamais pārkāpj šī līguma 6.2., un/vai 6.3., un/vai 6.4. punktus, Izglītības iestādei ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšējā brīdinājuma vienpusēji izbeigt līgumu ar Izglītojamo, neatmaksājot Izglītojamajam tā samaksāto Mācību maksu. Izglītojamajam par katru pieļauto pārkāpumu papildus jāmaksā arī līgumsods 50% apmērā no kopējās Mācību maksas par katru pārkāpuma gadījumu.

7. LĪGUMA IZBEIGŠANA

7.1. Līgumu var izbeigt, abām Līgumslēdzējām pusēm par to rakstiski vienojoties.
7.2. Izglītības iestādei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izglītojamais nepilda 5.2.1. un/vai 5.2.2. un/vai 5.2.3. punktā noteiktās saistības.
7.3. Izglītības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma Civillikuma 1589. panta (Vienpusēja atkāpšanās no līguma ir pielaižama tikai tad, kad tā pamatota ar paša līguma raksturu, vai kad to zināmos apstākļos atļauj likums, vai arī kad tāda tiesība bijusi noteikti pielīgta.) izpratnē, par to rakstveidā brīdinot Izglītojamo, ja Izglītojamais nokavē kāda Līgumā noteikta maksājuma termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām.
7.4. Katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pēc Atteikuma tiesību termiņa beigām, par to paziņojot otram Līdzējam vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, nosūtot oficiālu rakstveida iesniegumu elektroniski, pienācīgi izpildot visas no Līguma izrietošās saistības. Jebkurā gadījumā Izglītojamā veiktās iemaksas par Mācībām netiek atmaksātas, t.i. samaksa par neizmantotām Mācību dienām (lekcijām), ja Mācības tiek pārtraukts pirms apmaksāto Mācību perioda beigām, Izglītojamam netiek atgriezta.
7.5. Izglītojamajam vienpusēji izbeidzot Līgumu, tiek piemērots līgumsods 110 EUR apmērā.
7.6. Izglītības iestāde saglabā tiesības pēc savas iniciatīvas daļēji atmaksāt samaksāto maksu tikai par atlikušo, neapgūto mācību programmas daļu, ja uzskata, ka apmācību pārtraukšanas iemesls ir būtiski pamatots un atmaksas veikšana būtu morāli un ētiski pamatota.
7.7. Ja Izglītojamais nav pilnībā sekmīgi apguvis Mācības Līgumā noteiktajā Mācību termiņā, kā rezultātā Izglītības iestāde nav tiesīga izsniegt Izglītojamajam izglītību apliecinošu dokumentu, kā arī nav panākta rakstiska vienošanās par mācību programmas apguves laika pagarināšanu, Izglītojamais tiek atskaitīts no Izglītības iestādes.
7.8. Līguma izbeigšanas brīdī Izglītības iestāde bez Līdzēju saskaņošanas liedz Izglītojamam pieeju Izglītības iestādes sniegtajam pakalpojumam (Mācībām).

8. ATBILDĪBA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA

8.1. Gadījumā ja Izglītojamais nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības, tad Izglītības iestādei ir tiesības:
8.1.1. ja Izglītojamais neievēro šajā Līgumā noteikto maksājumu kārtību un termiņus, tad Izglītības iestādei ir tiesības aprēķināt un iekasēt nokavējuma naudu 0,3% apjomā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu;
8.1.2. ja Izglītojamais nepilda šā Līguma 5.2.1., 5.2.2. un 5.2.3. punktā minētās saistības, Izglītības iestāde ir tiesīga līdz saistību nokārtošanai ierobežot šā Līguma 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. punktā minētās Izglītojamā tiesības Izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
8.1.3. par Izglītojamā Līguma ietvaros neveiktajiem maksājumiem Izglītības iestāde ir tiesīga nodot parāda piedziņas tiesības, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci)
parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Līgumslēdzējas puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi (plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, kara darbība, valsts pārvaldes iestāžu lēmumi, u.c. no Līgumslēdzējām pusēm neatkarīgi apstākļi, kā arī valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi un rīcība, kas nepieļauj Līguma noteikumu izpildi, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma noslēgšanas un ja to iestāšanos neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevarēja paredzēt.
9.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem vai pēc tam, kad šie apstākļi ir beigušies, Līgumslēdzējas puses ir tiesīgas pārskatīt Līguma noteikumus, noslēdzot vienošanās protokolu, vai arī izbeigt Līgumu 7.1. punktā
noteiktajā kārtībā.

10. IZGLĪTOJAMĀ PERSONAS DATU APSTRĀDE

10.1. Izglītojamais piekrīt, ka Izglītības iestāde ir tiesīga apstrādāt Izglītojamā personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams Līguma noteikumu izpildei, Izglītības iestādes juridisku pienākumu izpildei (arī pēcmācību posmā), Izglītības iestādes un/vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai. Izglītības iestāde veic personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām un Izglītības iestādes apstiprināto Personas datu apstrādes politiku, kas pieejama Izglītības iestādes mājas lapā https://sportaizglitiba.lv, Izglītības iestādes juridiskajā adresē, kā arī mācību vietā.
10.2. Aizpildot pieteikuma formu un ievadot nepieciešamo informāciju Mācību uzsākšanai, Izglītojamais apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Izglītības iestāde varētu pieņemt pieteikumu Mācībām un veikt pakalpojuma (Mācību) nodrošināšanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.
10.3. Aizpildot pieteikuma formu un ievadot nepieciešamo informāciju, Izglītojamais piekrīt, ka tam uz norādīto
e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar pasūtījuma apstrādi un Mācību procesa nodrošināšanu.

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Iemaksa, kas veikta līdz mācību sākumam vietas rezervēšanai mācību programmā, tiek atgriezta maksātājam 10 dienu laikā tikai gadījumā, ja Izglītības iestāde neuzsāk mācību programmas īstenošanu noteiktajā laikā.
11.2. Izglītojamā reģistrēšanās maksas 100 EUR apmērā samaksa Izglītības iestādes norēķinu kontā apliecina, ka Izglītojamais ir iepazinies ar Izglītības iestādes Uzņemšanas prasībām, šī Līguma noteikumiem, Izglītības iestādes mājas lapas www.sportaizglitiba.lv klientu (Izglītojamo) portāla Lietošanas noteikumiem, Iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot, kā arī citiem Izglītojamam saistošiem Izglītības iestādes normatīvajiem aktiem un programmas apguvei nepieciešamām priekšzināšanu prasībām.
11.3. Visi iepriekšējie solījumi un mutiskās vienošanās starp Līgumslēdzējām pusēm par Līguma priekšmetu un tā noteikumiem, kas nav ietverti Līgumā, zaudē savu spēku līdz ar Līguma noslēgšanu.
11.4. Visi Līgumslēdzēju pušu paziņojumi, lūgumi, prasības un citi dokumenti uzskatāmi par saņemtiem 7. (septītajā) kalendārajā dienā pēc to nosūtīšanas, ja tie ar pastu sūtīti reģistrētā, apmaksātā vēstulē, kas adresēta uz Līgumslēdzēju pušu Līgumā norādītajām adresēm vai nosūtīti Izglītības iestādei uz Līgumā norādīto e-pasta adresi, bet Izglītojamam uz tā pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi.
11.5. Līguma grozījumi un Izglītojamā Izglītības iestādes mājas lapā www.sportaizglitiba.lv iesniegtās pieteikuma formas, piekrišanas un apliecinājumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
11.6. Līgumslēdzējas puses apliecina, ka saprot šā Līguma saturu un nozīmi, apzinās tā sekas, atzīst šo Līgumu par pareizu un abām Līgumslēdzējām pusēm pieņemamu, un labprātīgi vēlas šo Līgumu noslēgt.
11.7. Katra Līgumslēdzēja puse ir atbildīga par zaudējumiem, ko tā radījusi otrai Līgumslēdzējai pusei, neizpildot šajā Līgumā noteiktās saistības, ja vien minēto zaudējumu cēlonis nav nepārvarama vara.
11.8. Strīdus un jautājumus, kas rodas sakarā ar šā Līguma izpildi, risina, Līgumslēdzējām pusēm vienojoties un ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Gadījumā, ja vienošanos neizdodas panākt, strīdi tiek risināti Latvijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā un ir derīgs bez paraksta.