Izglītības iestāde

SIA „Sporta izglītības aģentūra”
Juridiskā adrese – Aleksandra Čaka iela 118B, Rīga, LV-1012
Vienotais reģ. Nr. 40103357814
Norēķinu konts: AS „SEB banka” LV31UNLA0050021249501
SIA “Sporta izglītības aģentūra” struktūrvienība:
Izglītības iestāde – Profesionālās tālākizglītības centrs „Sporta izglītības aģentūra”
Izglītības iestādes Reģ. Nr. 3360800907
E-pasts: birojs@sportaizglitiba.lv; tālrunis: 29388383
Izglītības iestādes direktore: Dace Kaspare

Izglītojamais

Fiziska persona, kas aizpildījusi pieteikuma formu mājaslapā www.sportaizglitiba.lv (turpmāk tekstāMājaslapa) un piekritusi šī distances līguma noslēgšanai.

Izglītojamais no vienas puses un Izglītības iestāde no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, bez maldiem, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šādu Distances līgumu, šeit un turpmāk tekstā – Līgums:

Mācību programma
Profesionālās pilnveides programma „Sporta speciālistu pilnveide „C” kategorijas iegūšanai” (kods 30P813011)
Licences Nr.: P-5987, licences termiņš: beztermiņa
Mācību apguves valoda: latviešu. Mācību vieta klātienē: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007
Mācību programmas apguves sākums: 06.09.2024. Mācību programmas noslēgums: 18.01.2025.

Mācību apguves forma:

  • Klātienē + attālināti, izmantojot hibrīdmācīšanās risinājumu, visus pārbaudījumus kārtojot klātienē, apmeklējums klātienē – ne mazāk kā 50% vai
  • Attālināti, izmantojot sinhronās vai asinhronās mācīšanās risinājumu, visus pārbaudījumus kārtojot attālināti.

Mācību apguves formu Izglītojamais norāda, veicot reģistrāciju Mājaslapā.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, profesionālās pilnveides programmas prasībām un Izglītības iestādi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Izglītības iestāde apņemas nodrošināt un Izglītojamais piekrīt apgūt profesionālās pilnveides programmu „Sporta speciālistu pilnveide „C” kategorijas iegūšanai” (kods 30P813011), kas ir akreditēta LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (turpmāk tekstā – Mācības).

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN SPĒKĀ ESAMĪBA

2.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir apstiprinājušas abas Līgumslēdzējas puses, un ir spēkā līdz Mācību noslēgumam (līdzēju saistību izpildei).
2.2. Izglītojamais apstiprina šī līguma noslēgšanu, veicot maksu Izglītības iestādes norēķinu kontā, izmantojot Izglītības iestādes Mājaslapā pieejamo tiešsaistes reģistrācijas un maksājuma platformu vai veicot pārskaitījumu uz Izglītības iestādes norēķinu kontu.
2.3. Izglītības iestāde apstiprina šī līguma noslēgšanu, nosūtot paziņojumu un šī distances līguma nosacījumus uz Izglītojamā pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, bet tikai pēc Līguma 3. punktā noteiktā maksājuma saņemšanas. Izglītojamais ir atbildīgs par korektas elektroniskā pasta adreses norādīšanu reģistrācijas platformā.
2.4. Šā līguma 7. daļā noteiktajā kārtībā Izglītības iestāde un/vai Izglītojamais var izbeigt šo Līgumu pirms tā darbības termiņa izbeigšanās.

3. LĪGUMA SUMMA UN MĀCĪBU MAKSAS SAMAKSA līdz 31.07.2024.

3.1. Maksa par Mācību programmas apguvi vienā maksājumā: 1333,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit trīs euro 00 centi).
3.2. Maksa par Mācību programmas apguvi dalītajā maksājumā: 1444,00 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit četri euro 00 centi), veicot maksājumu pa daļām, attiecīgi pa 288,8 EUR – reģistrācijas brīdī; līdz 03.09.2024.; 03.10.2024.; 03.11.2024.; 03.12.2024.

Izvēlēto Mācību maksu un tās maksājumu plānu Izglītojamais izvēlas, veicot reģistrāciju Mājaslapā.

3.3. Par visu šajā Līgumā noteikto maksājumu samaksas dienu uzskatāma diena, kad nauda ieskaitīta Izglītības iestādes norēķinu kontā – AS „SEB banka” LV31UNLA0050021249501, SIA “Sporta izglītības aģentūra”, vai nu izmantojot tiešsaistes maksājumu opciju Mājaslapā, vai veicot maksājumu ar pārskaitījumu uz šajā punktā norādīto bankas kontu.
3.4. Tiešsaistes maksājumus, kuri veikti Mājaslapā, apstrādā tehnisko pakalpojumu sniedzējs un datu apstrādātājs – Maksekeskus AS Latvijas filiāle (Reģ. nr. 40203388134), turpmāk tekstā – Maksekeskus, kas var piedāvāt pakalpojumus kā vienas vai vairāku finanšu iestāžu pārstāvis Latvijas Republikā (turpmāk tekstā – “Finanšu pakalpojumu sniedzējs”). Darījumu apstrādi un norēķinus (turpmāk tekstā – “Maksājumu apstrāde”) veic Maksekeskus un kāds no Finanšu pakalpojumu sniedzējiem, saskaņā ar atsevišķu Maksekeskus noslēgto līgumu, ieskaitot Maksekeskus pakalpojumu līgumu un piemērojamos Maksekeskus maksājumu noteikumus (kopā saukti – “Apstrādātāja noteikumi”). Pieņemot šos Līguma noteikumus, Izglītojamais pieņem un piekrīt ievērot arī Apstrādātāja noteikumus. Izglītības iestāde nav Apstrādātāja noteikumu puse un nav atbildīga par tiem attiecībā uz Izglītojamo. Pieņemot šos Līguma noteikumus un Apstrādātāja noteikumus, Izglītojamais piekrīt, ka Maksekeskus apstrādā nepieciešamos personas datus pakalpojuma sniegšanai un Līgumā paredzēto maksājuma saistību izpildei. Izglītības iestāde patur tiesības mainīt tehnisko pakalpojumu sniedzēju un datu apstrādātāju, ievērojot līgumā ar Maksekeskus ietvertos nosacījumus. Gadījumā, ja šajos Līguma noteikumos ir pretrunas attiecībā uz Maksājumu apstrādi, noteicošie ir Apstrādātāja noteikumi.
3.5. Norēķinoties par Mācību programmas apguvi ar tiešsaistes maksājumu, Izglītojamais apliecina un garantē, ka ir tiesīgs izmantot norēķiniem par Mācībām lietotāja kontam piesaistīto kredītkarti vai debetkarti, un ka Izglītojamā sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga.
3.6.Veicot tiešsaistes maksājumu Mājaslapā, Izglītības iestāde no Izglītojamā reģistrācijas brīdī uzrādītās kredītkartes vai debetkartes iekasēs attiecīgo Mācību maksu vai tās daļu.
3.7. Gadījumā, ja 5 (piecas) dienas pēc kārtas Izglītības iestāde nebūs saņēmusi Mācību maksu vai tās daļu, Izglītojamā dalība attiecīgajās Mācībās tiks ierobežota uz laiku vai pārtraukta.
3.8. Ja maksa tiek veikta tiešsaistē Mājaslapā ar kredītkarti vai debetkarti, ar šo Izglītojamais apliecina, ka viņam ir tiesības izmantot norādīto maksājumu veidu, un neatsaucami pilnvaro Izglītības iestādi, attiecīgajā termiņā (dienā), iekasēt Maksu (vai tās daļu) no Izglītojamā norādītās kredītkartes vai debetkartes.
3.9.
Ja Izglītojamais izvēlējies Līguma 3.1. punktā norādīto Mācību maksas maksāšanas kārtību, visa Mācību maksa ir jāsamaksā reģistrēšanās brīdī pirms Mācību uzsākšanas.
3.10. Ja Izglītojamā maksājumu kartes vai cita maksājumu veida izsniedzējs kāda iemesla dēļ atsakās veikt Izglītības iestādei maksājumu vai apstiprināt to, Izglītības iestāde nav atbildīga pret Izglītojamo par Mācību apturēšanu uz laiku vai pārtraukšanu.
3.11.
Noslēdzot Līgumu, Izglītojamais apņemas veikt Mācību maksas samaksu atbilstoši Līguma 3.1., 3.2. punktā noteiktajai samaksas kārtībai.
3.12. Ja Izglītības iestāde un Izglītojamais nav rakstiski vienojušies par Līguma izbeigšanu un Mācību pārtraukšanu, Izglītojamam ir pienākums samaksāt Izglītības iestādei visu Līguma 3.1. vai 3.2. punktā minēto izvēlēto Mācību maksu atbilstoši attiecīgajā punktā noteiktajai maksājumu kartībai un samaksas termiņiem. Klātienes vai attālināto mācību stundu neapguve, kā arī kāda no Līguma 3.1. punktā minēto maksājumu neveikšana (maksājumu pārtraukšana) neatbrīvo Izglītojamo no pienākuma (saistībām) veikt pilnu Līgumā noteiktās Mācību maksas samaksu Izglītības iestādei, ja vien Puses nav rakstiski vienojušās par Līguma izbeigšanu.

4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SAISTĪBAS

4.1. Izglītības iestāde apņemas:
4.1.1. pēc uzņemšanas noteikumu un šā Līguma 3. punktā noteikto prasību izpildes ar izglītības iestādes direktora rīkojumu uzņemt Izglītojamo Mācībās;
4.1.2. nodrošināt Izglītojamajam iespēju apgūt Mācības un kārtot pārbaudījumus saskaņā ar mācību plānu, no Mācību apguves sākuma līdz noslēgumam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem atbilstoši izvēlētajai, reģistrācijā norādītajai mācību apguves formai;
4.1.3. informēt Izglītojamo par Izglītības iestādes nosaukuma, juridiskās adreses, reģistrācijas numura izglītības iestāžu reģistrā un bankas rekvizītu izmaiņām, kā arī par izmaiņām Izglītības iestādes un/vai mācību programmas akreditācijas un/vai licencēšanas datos, ievietojot šo informāciju Mājaslapā viena mēneša laikā no šo izmaiņu veikšanas brīža vai informācijas par izmaiņām saņemšanas brīža;
4.1.4. izsniegt Izglītojamajam izglītību apliecinošu dokumentu – apliecību par profesionālās pilnveides izglītību – tikai pēc pilnas un sekmīgas Mācību apgūšanas un šajā Līgumā paredzēto Izglītojamā saistību (ieskaitot finanšu saistības) izpildes. Pēc Mācību noslēguma Izglītības iestādei nav pienākuma sniegt nekādu papildu informāciju par Izglītojamo, viņa sekmēm u.tml.
4.2. Izglītības iestādei ir tiesības:
4.2.1. saņemt šā Līguma 3. punktā noteikto Mācību maksu saskaņā ar Līguma 3.1. vai 3.2. punktā izvēlēto maksājumu grafiku;
4.2.2. noteikt papildu maksājumus par Izglītības iestādes  papildu pakalpojumu vai papildresursu izmantošanu;
4.2.3. grozīt Izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumus un citus Izglītojamam saistošos Izglītības iestādes darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus, mainīt Mācību vietu, laiku vai Mācību programmas noslēguma laiku, par to savlaicīgi informējot Izglītojamo.

5. IZGLĪTOJAMĀ SAISTĪBAS

5.1. Izglītojamam ir tiesības:
5.1.1. iegūt izglītību Izglītības iestādes noteiktajā kārtībā, atbilstoši izvēlētajai mācību apguves formai un atbilstoši šī Līguma nosacījumiem;
5.1.2. izmantot Izglītības iestādes materiālos un intelektuālos resursus Izglītības iestādes noteiktajā kārtībā;
5.1.3. apgūt Mācības un kārtot pārbaudījumus Izglītības iestādes noteiktajā kārtībā un termiņos, saskaņā ar Izglītojamā reģistrācijas anketā izvēlēto mācību apguves formu;

5.1.4. saņemt izglītību apliecinošu dokumentu – apliecību par profesionālās pilnveides izglītību – tikai pēc pilnas un sekmīgas Mācību apguves;
5.1.5.
vienoties ar trešo personu par Mācību maksas veikšanu.
5.2. Izglītojamam ir pienākums:
5.2.1. ievērot visas šajā Līgumā noteiktās saistības, Izglītības iestādes noteikto kārtību un citus Izglītojamam saistošos iekšējos normatīvos aktus, kas regulē Izglītības iestādes darbību;
5.2.2.
veikt maksājumus par Mācībām saskaņā ar Līguma 3.1. vai 3.2. punktā norādīto un Izglītojamā reģistrācijas anketā izvēlēto maksājumu veikšanas kārtību;
5.2.3. Izglītības iestādes noteiktajā kārtībā un termiņos apgūt Mācības, kārtot pārbaudījumus, patstāvīgi izstrādāt mācību kursa darbu – projektu Izvēlētajā sporta veidā patstāvīgi izvēlēta speciālista vadībā;

5.2.4. rakstveidā paziņot Izglītības iestādei par deklarētās dzīvesvietas adreses, personas koda, vārda vai uzvārda, kontakttālruņa, pases datu maiņu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad šīs izmaiņas tikušas izdarītas;

5.2.5.
veikt citus maksājumus par papildu pakalpojumu vai papildresursu izmantošanu Izglītības iestādes noteiktajā kārtībā un termiņos;
5.2.6.
sekot Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu grozījumiem un izvietotajai informācijai Mājaslapā – sadaļā Mācību zona;
5.2.7. iesniegt Izglītības iestādē pieprasīto personas un iepriekš iegūtās izglītības identificēšanai nepieciešamo informāciju;

5.2.8.
pildīt citus no šā Līguma izrietošus pienākumus.

6. ATTĀLINĀTO MĀCĪBU APGUVES NOTEIKUMI

6.1. Izglītojamajam ir tiesības noteiktajā kārtībā piedalīties Mācībās attālināti, izmantojot piekļuvi mācību tīmekļa vietnei Mājaslapā. Izglītības iestāde mācību sākumā piešķir Izglītojamajam pieejas kodu Mājaslapā lietotāju sadaļā.
6.2. Mācību stundu tiešraides un mācību video arhīvu Izglītojamajam ir tiesības izmantot tikai un vienīgi savām vajadzībām, lai uzlabotu zināšanu kvalitāti. Mācību resursus nav tiesības izmantot citiem mērķiem.
6.3. Izglītojamajam ir aizliegts nodot piekļuves kodu trešajām personām, veikt mācību stundu tiešraižu vai video arhīva ierakstīšanu (saglabāšanu jebkādā informācijas nesējā).
6.4. Izglītojamajam ir aizliegts pārpublicēt un izplatīt mācību stundu video ierakstus vai arhīva materiālus internetā vai citā publiskā vidē bez Izglītības iestādes rakstveida piekrišanas.
6.5. Šī līguma 6.2., 6.3., 6.4. punktos noteiktie aizliegumi ir spēkā arī pēc šī līguma darbības termiņa izbeigšanās.
6.6. Gadījumā, ja izglītojamais pārkāpj šī līguma 6.2., un/vai 6.3., un/vai 6.4. punktus, Izglītības iestādei ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšējā brīdinājuma vienpusēji izbeigt līgumu ar Izglītojamo, neatmaksājot Izglītojamajam tā samaksāto Mācību maksu. Izglītojamajam par katru pieļauto pārkāpumu papildus jāmaksā arī līgumsods 50% apmērā no kopējās Mācību maksas par katru pārkāpuma gadījumu.
6.7. Izglītojamais apzinās, ka attālinātā mācīšanās pilnībā neaizstāj mācību stundu apguvi klātienē. Mācību apguvei attālināti var gadīties neplānoti tehniskas darbības, piemēram, audio vai video traucējumi vai aizkavēšanās, piemēram, elektrības, interneta vai telekomunikāciju pārtraukums u.c., par ko Izglītības iestāde nav atbildīga, taču apņemas traucējumus iespēju robežās novērst.

7. LĪGUMA IZBEIGŠANA

7.1. Līgumu var izbeigt, abām Līgumslēdzējām pusēm par to rakstiski vienojoties.
7.2.
Izglītības iestādei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izglītojamais nepilda 5.2.1. un/vai 5.2.2. un/vai 5.2.3. punktā noteiktās saistības.
7.3 Izglītības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma Civillikuma 1589. panta (Vienpusēja atkāpšanās no līguma ir pielaižama tikai tad, kad tā pamatota ar paša līguma raksturu, vai kad to zināmos apstākļos atļauj likums, vai arī kad tāda tiesība bijusi noteikti pielīgta.) izpratnē, par to rakstveidā brīdinot Izglītojamo, ja Izglītojamais nokavē kāda Līgumā noteikta maksājuma termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām.
7.4. Katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pēc Atteikuma tiesību termiņa beigām, par to paziņojot otram Līdzējam vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, nosūtot oficiālu rakstveida iesniegumu elektroniski, pienācīgi izpildot visas no Līguma izrietošās saistības. Jebkurā gadījumā Izglītojamā veiktās iemaksas par Mācībām netiek atmaksātas, t.i. samaksa par neizmantotām Mācību dienām (mācību stundām), ja Mācības tiek pārtrauktas pirms apmaksāto Mācību perioda beigām, Izglītojamam netiek atgriezta.
7.5. Izglītojamajam vienpusēji izbeidzot Līgumu, vai arī, ja Izglītojamais nokavē kāda Līgumā noteiktā maksājuma samaksas termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Izglītojamajam ir pienākums maksāt Izglītības iestādei līgumsodu 110 EUR apmērā.
7.6. Izglītības iestāde saglabā tiesības pēc savas iniciatīvas daļēji atmaksāt samaksāto maksu tikai par atlikušo, neapgūto mācību programmas daļu, ja uzskata, ka apmācību pārtraukšanas iemesls ir būtiski pamatots un atmaksas veikšana būtu morāli un ētiski pamatota.
7.7. Ja Izglītojamais nav pilnībā sekmīgi apguvis Mācības Līgumā noteiktajā Mācību termiņā, kā rezultātā Izglītības iestāde nav tiesīga izsniegt Izglītojamajam izglītību apliecinošu dokumentu, kā arī nav panākta rakstiska vienošanās par mācību programmas apguves laika pagarināšanu, Izglītojamais tiek atskaitīts no Izglītības iestādes.
7.8. Līguma izbeigšanas brīdī Izglītības iestāde bez Līdzēju saskaņošanas liedz Izglītojamam pieeju Izglītības iestādes sniegtajam pakalpojumam (Mācībām).

8. ATBILDĪBA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA

8.1. Ja Izglītojamais neievēro šajā Līgumā noteikto maksājumu kārtību un termiņus, tad Izglītības iestādei ir tiesības aprēķināt un iekasēt nokavējuma naudu 0,3% apjomā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu.
8.2.
Ja Izglītojamais nepilda šā Līguma 5.2.1., 5.2.2. un 5.2.3. punktā minētās saistības, Izglītības iestāde ir tiesīga līdz saistību nokārtošanai ierobežot šā Līguma 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. punktā minētās Izglītojamā tiesības Izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
8.3. Par Izglītojamā Līguma ietvaros neveiktajiem maksājumiem Izglītības iestāde ir tiesīga nodot parāda piedziņas tiesības, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Līgumslēdzējas puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi (plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, kara darbība, valsts pārvaldes iestāžu lēmumi, u.c. no Līgumslēdzējām pusēm neatkarīgi apstākļi, kā arī valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi un rīcība, kas nepieļauj Līguma noteikumu izpildi, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma noslēgšanas un ja to iestāšanos neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevarēja paredzēt.
9.2.
Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem vai pēc tam, kad šie apstākļi ir beigušies, Līgumslēdzējas puses ir tiesīgas pārskatīt Līguma noteikumus, noslēdzot vienošanās protokolu, vai arī izbeigt Līgumu 7.1. punktā noteiktajā kārtībā.

10. IZGLĪTOJAMĀ PERSONAS DATU APSTRĀDE

10.1. Izglītojamais piekrīt, ka Izglītības iestāde ir tiesīga apstrādāt Izglītojamā personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams Līguma noteikumu izpildei, Izglītības iestādes juridisku pienākumu izpildei (arī pēcmācību posmā), Izglītības iestādes un/vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai. Izglītības iestāde veic personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām un Izglītības iestādes apstiprināto Personas datu apstrādes politiku, kas pieejama Izglītības iestādes Mājaslapā, Izglītības iestādes juridiskajā adresē, kā arī mācību vietā.
10.2.
Aizpildot pieteikuma formu un ievadot nepieciešamo informāciju Mācību uzsākšanai, Izglītojamais apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Izglītības iestāde varētu pieņemt pieteikumu Mācībām un veikt pakalpojuma (Mācību) nodrošināšanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.
10.3. Aizpildot pieteikuma formu un ievadot nepieciešamo informāciju, Izglītojamais piekrīt, ka tam uz norādīto elektroniskā pasta adresi tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar pasūtījuma apstrādi un Mācību procesa nodrošināšanu.

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Maksa, kas veikta līdz mācību sākumam vietas rezervēšanai Mācībās, tiek atgriezta maksātājam 10 dienu laikā tikai gadījumā, ja Izglītības iestāde neuzsāk mācību programmas īstenošanu noteiktajā laikā.
11.2.
Izglītojamā mācību maksas samaksa Izglītības iestādes norēķinu kontā apliecina, ka Izglītojamais ir iepazinies ar Izglītības iestādes Uzņemšanas prasībām, šī Līguma noteikumiem,  Izglītības iestādes Mājaslapas klientu (Izglītojamo) portāla Lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot, kā arī citiem Izglītojamam saistošiem Izglītības iestādes normatīvajiem aktiem un programmas apguvei nepieciešamām priekšzināšanu prasībām.
11.3. Visi iepriekšējie solījumi un mutiskās vienošanās starp Līgumslēdzējām pusēm par Līguma priekšmetu un tā noteikumiem, kas nav ietverti Līgumā, zaudē savu spēku līdz ar Līguma noslēgšanu.
11.4. Visi Līgumslēdzēju pušu paziņojumi, lūgumi, prasības un citi dokumenti uzskatāmi par saņemtiem 7. (septītajā) kalendārajā dienā pēc to nosūtīšanas, ja tie ar pastu sūtīti reģistrētā, apmaksātā vēstulē, kas adresēta uz Līgumslēdzēju pušu Līgumā norādītajām adresēm vai nosūtīti Izglītības iestādei uz Līgumā norādīto e-pasta adresi, bet Izglītojamam uz tā pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi.
11.5 Līguma grozījumi un  Izglītojamā Izglītības iestādes Mājaslapā iesniegtās pieteikuma formas, piekrišanas un apliecinājumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
11.6. Līgumslēdzējas puses apliecina, ka saprot šā Līguma saturu un nozīmi, apzinās tā sekas, atzīst šo Līgumu par pareizu un abām Līgumslēdzējām pusēm pieņemamu, un labprātīgi vēlas šo Līgumu noslēgt.
11.7. Katra Līgumslēdzēja puse ir atbildīga par zaudējumiem, ko tā radījusi otrai Līgumslēdzējai pusei, neizpildot šajā Līgumā noteiktās saistības, ja vien minēto zaudējumu cēlonis nav nepārvarama vara.
11.8. Strīdus un jautājumus, kas rodas sakarā ar šā Līguma izpildi, risina, Līgumslēdzējām pusēm vienojoties un ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Gadījumā, ja vienošanos neizdodas panākt, strīdi tiek risināti Latvijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā un ir derīgs bez paraksta.