Izglītības iestāde

SIA „Sporta izglītības aģentūra”
Juridiskā adrese – Aleksandra Čaka iela 118B, Rīga, LV-1012
Vienotais reģ. Nr. 40103357814
Norēķinu konts: AS „SEB banka” LV31UNLA0050021249501
SIA “Sporta izglītības aģentūra” struktūrvienība –
Izglītības iestāde „Sporta izglītības aģentūra”
Izglītības iestādes Reģ. Nr.: 3360800907
E-pasts: birojs@sportaizglitiba.lv; tālrunis: 29388383
Izglītības iestādes vadītāja: Dace Kaspare

Izglītojamais

Fiziska persona, kas aizpildījusi pieteikuma formu mājaslapā www.sportaizglitiba.lv un piekritusi šī distances līguma noslēgšanai.

Izglītojamais no vienas puses un Izglītības iestāde no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, bez maldiem, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šādu Distances līgumu, šeit un turpmāk tekstā – Līgums:

Mācību programma
Pieaugušo neformālās izglītības programma „Step aerobikas pamati (bāzes līmenis)”
Programmas apjoms: 32 akadēmiskās stundas
Mācību apguves valoda: latviešu
Mācību vieta klātienē: Fitnesa klubs “MyFitness Upītis”, E. Birznieka Upīša ielā 21e, Rīgā

Mācību apguves forma un laiks
Klātienē, 2024. gada 06., 20., 27., 28. aprīlī, plkst. 09.30-15.30.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Izglītības iestāde apņemas nodrošināt un Izglītojamais piekrīt apgūt Pieaugušo neformālās izglītības programmu „Step aerobikas pamati (bāzes līmenis)” (turpmāk tekstā – Mācības).

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN SPĒKĀ ESAMĪBA

2.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir apstiprinājušas abas Līgumslēdzējas puses, un ir spēkā līdz Mācību noslēgumam (līdzēju saistību izpildei).
2.2. Izglītojamais apstiprina šī līguma noslēgšanu, veicot reģistrēšanās maksu Izglītības iestādes norēķinu kontā, izmantojot Izglītības iestādes mājas lapā www.sportaizglitiba.lv pieejamo tiešsaistes maksājuma platformu.
2.3. Izglītības iestāde apstiprina šī līguma noslēgšanu, nosūtot paziņojumu uz Izglītojamā pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, bet tikai pēc Līguma 3.1. punktā noteiktā maksājuma saņemšanas.
2.4. Šā līguma 6. daļā noteiktajā kārtībā Izglītības iestāde un/vai Izglītojamais var izbeigt šo Līgumu pirms tā darbības termiņa izbeigšanās.

3. LĪGUMA SUMMA

3.1. Maksa par Mācību programmas apguvi ir:
3.1.1. 355,00 EUR (trīs simti piecdesmit pieci euro 00 centu), veicot pilnu maksājumu reģistrēšanās brīdī vai
3.1.2. 370,00 EUR (trīs simti septiņdesmit euro 00 centu), veicot maksājumu divās daļās: 185,00 EUR – reģistrēšanās brīdī un 185,00 EUR – līdz 12.04.2024.

3.2. Par visu šajā Līgumā noteikto maksājumu samaksas dienu uzskatāma diena, kad nauda ieskaitīta Izglītības iestādes norēķinu kontā – AS „SEB banka” LV31UNLA0050021249501, SIA “Sporta izglītības aģentūra”.
3.3. Visus tiešsaistes maksājumus mājas lapā www.sportaizglitiba.lv apstrādā tehnisko pakalpojumu sniedzējs un datu apstrādātājs – Maksekeskus AS Latvijas filiāle (Reģ. nr. 40203388134), turpmāk tekstā – “Maksekeskus”, kas var piedāvāt pakalpojumus kā vienas vai vairāku finanšu iestāžu pārstāvis Latvijas Republikā (turpmāk tekstā – “Finanšu pakalpojumu sniedzējs”). Darījumu apstrādi un norēķinus (turpmāk tekstā – “Maksājumu apstrāde”) veic Maksekeskus un kāds no Finanšu pakalpojumu sniedzējiem, saskaņā ar atsevišķu Maksekeskus noslēgto līgumu, ieskaitot Maksekeskus pakalpojumu līgumu un piemērojamos Maksekeskus maksājumu noteikumus (kopā saukti – “Apstrādātāja noteikumi”). Pieņemot šos Līguma noteikumus, Izglītojamais pieņem un piekrīt ievērot arī Apstrādātāja noteikumus. Izglītības iestāde nav Apstrādātāja noteikumu puse un nav atbildīga par tiem attiecībā uz Izglītojamo. Pieņemot šos Līguma noteikumus un Apstrādātāja noteikumus, Izglītojamais piekrīt, ka Maksekeskus apstrādā nepieciešamos personas datus pakalpojuma sniegšanai un Līgumā paredzēto maksājuma saistību izpildei. Izglītības iestāde patur tiesības mainīt tehnisko pakalpojumu sniedzēju un datu apstrādātāju, ievērojot līgumā ar Maksekeskus ietvertos nosacījumus. Gadījumā, ja šajos Līguma noteikumos ir pretrunas attiecībā uz Maksājumu apstrādi, noteicošie ir Apstrādātāja noteikumi.
3.4. Mācību maksas samaksa:
3.4.1.Norēķinoties par Mācību programmas apguvi ar tiešsaistes maksājumu, Izglītojamais apliecina un garantē, ka:
3.4.1.1. ir tiesīgs izmantot norēķiniem par Mācībām lietotāja kontam piesaistīto kredītkarti vai debetkarti;
3.4.1.2. Izglītojamā sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga.
3.4.2. Ja maksa tiek veikta ar kredītkarti vai debetkarti, ar šo Izglītojamais neatsaucami pilnvaro Izglītības iestādi, attiecīgajā termiņā (dienā), iekasēt Maksu no Izglītojamā lietotāja kontā norādītās kredītkartes vai debetkartes.
3.4.3. Ar šo Izglītojamais apliecina, ka viņam ir tiesības izmantot visus norādītos maksājumu veidus, kā arī apņemas pastāvīgi atjaunināt savu maksājumu informāciju. Kartes izsniedzējs veic visu kredītkaršu un debetkaršu īpašnieku pārbaudi un autorizāciju. Ja Izglītojamā maksājumu kartes vai cita maksājumu veida izsniedzējs kāda iemesla dēļ atsakās veikt Izglītības iestādei maksājumu vai apstiprināt to, Izglītības iestāde nav atbildīga pret Izglītojamo par Mācību apturēšanu uz laiku vai pārtraukšanu.

4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SAISTĪBAS

4.1. Izglītības iestāde apņemas:
4.1.1. nodrošināt Izglītojamajam iespēju apgūt Mācības saskaņā ar šī Līguma noteikumiem atbilstoši izvēlētajai, līgumā norādītajai mācību apguves formai;
4.1.2. izsniegt Izglītojamajam izglītību apliecinošu dokumentu – apliecību par pieaugušo neformālo izglītību – pēc pilnas Mācību programmas apgūšanas un šajā Līgumā paredzēto Izglītojamā saistību (ieskaitot finanšu saistības) izpildes;
4.2. Izglītības iestādei ir tiesības:
4.2.1. saņemt šā Līguma 3. punktā noteikto Mācību maksu saskaņā ar Līguma 3.1.1. punktā izvēlēto maksājumu grafiku;
4.2.2. grozīt Izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumus un citus Izglītojamam saistošos Izglītības iestādes darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus, mainīt Mācību vietu, laiku vai Mācību programmas noslēguma laiku, par to savlaicīgi informējot Izglītojamo;

5. IZGLĪTOJAMĀ SAISTĪBAS

5.1. Izglītojamam ir tiesības:
5.1.1. apgūt mācību programmu atbilstoši šī Līguma nosacījumiem;
5.1.2. ievērojot Izglītības iestādes noteikto kārtību, Izglītības iestādes noteiktajos termiņos apgūt Mācību programmu;
5.1.3. vienoties ar trešo personu par Mācību maksas segšanu.
5.2. Izglītojamam ir pienākums:
5.2.1. ievērot visas šajā Līgumā noteiktās saistības, Izglītības iestādes noteikto kārtību un citus Izglītojamam saistošos iekšējos normatīvos aktus, kas regulē Izglītības iestādes darbību;
5.2.2. veikt maksājumu par Mācībām saskaņā ar Līguma 3.1. punktā norādīto maksājuma veikšanas kārtību;
5.2.3. Izglītības iestādes noteiktajā kārtībā un termiņos apgūt Mācību programmu, un veikt patstāvīgos darbus, ja tādi paredzēti;
5.2.4. rakstveidā paziņot Izglītības iestādei par personas koda, vārda vai uzvārda, kontakttālruņa maiņu, iesniedzot personu apliecinoša dokumenta kopiju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad šīs izmaiņas tikušas izdarītas;
5.2.5. pildīt citus no šā Līguma izrietošus pienākumus.

6. LĪGUMA IZBEIGŠANA

6.1. Līgumu var izbeigt, abām Līgumslēdzējām pusēm par to rakstiski vienojoties.
6.2. Izglītības iestādei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izglītojamais nepilda 5.2.1. un/vai 5.2.2. un/vai 5.2.3. punktā noteiktās saistības.
6.3. Izglītības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma Civillikuma 1589. panta (Vienpusēja atkāpšanās no līguma ir pielaižama tikai tad, kad tā pamatota ar paša līguma raksturu, vai kad to zināmos apstākļos atļauj likums, vai arī kad tāda tiesība bijusi noteikti pielīgta.) izpratnē, par to rakstveidā brīdinot Izglītojamo, ja Izglītojamais nokavē kāda Līgumā noteikta maksājuma termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām.
6.4. Katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pēc Atteikuma tiesību termiņa beigām, par to paziņojot otram Līdzējam vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, nosūtot oficiālu rakstveida iesniegumu elektroniski, pienācīgi izpildot visas no Līguma izrietošās saistības. Jebkurā gadījumā Izglītojamā veiktās iemaksas par Mācībām netiek atmaksātas, t.i. samaksa par neizmantotām Mācību dienām (lekcijām), ja Mācības tiek pārtraukts pirms apmaksāto Mācību perioda beigām, Izglītojamam netiek atgriezta.
6.5. Izglītības iestāde saglabā tiesības pēc savas iniciatīvas daļēji atmaksāt samaksāto maksu tikai par atlikušo, neapgūto mācību programmas daļu, ja uzskata, ka apmācību pārtraukšanas iemesls ir būtiski pamatots un atmaksas veikšana būtu morāli un ētiski pamatota.
6.6. Ja Izglītojamais nav pilnībā apguvis Mācības Līgumā noteiktajā Mācību termiņā, kā rezultātā Izglītības iestāde nav tiesīga izsniegt Izglītojamajam izglītību apliecinošu dokumentu, kā arī nav panākta rakstiska vienošanās par mācību programmas apguves laika pagarināšanu, Izglītojamais tiek atskaitīts no Izglītības iestādes.
6.7. Līguma izbeigšanas brīdī Izglītības iestāde bez Līdzēju saskaņošanas liedz Izglītojamam pieeju Izglītības iestādes sniegtajam pakalpojumam (Mācībām).

7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Līgumslēdzējas puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi (plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, kara darbība, valsts pārvaldes iestāžu lēmumi, u.c. no Līgumslēdzējām pusēm neatkarīgi apstākļi, kā arī valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi un rīcība, kas nepieļauj Līguma noteikumu izpildi, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma noslēgšanas un ja to iestāšanos neviena no Līgumslēdzējām pusēm nevarēja paredzēt.
7.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem vai pēc tam, kad šie apstākļi ir beigušies, Līgumslēdzējas puses ir tiesīgas pārskatīt Līguma noteikumus, noslēdzot vienošanās protokolu, vai arī izbeigt Līgumu 6.1. punktā noteiktajā kārtībā.

8. IZGLĪTOJAMĀ PERSONAS DATU APSTRĀDE

8.1. Izglītojamais piekrīt, ka Izglītības iestāde ir tiesīga apstrādāt Izglītojamā personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams Līguma noteikumu izpildei, Izglītības iestādes juridisku pienākumu izpildei (arī pēcmācību posmā), Izglītības iestādes un/vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai. Izglītības iestāde veic personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām un Izglītības iestādes apstiprināto Personas datu apstrādes politiku, kas pieejama Izglītības iestādes mājas lapā www.sportaizglitiba.lv, Izglītības iestādes juridiskajā adresē, kā arī mācību vietā.
8.2. Aizpildot pieteikuma formu un ievadot nepieciešamo informāciju Mācību  uzsākšanai, Izglītojamais apliecina sniegto datu pareizību, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Izglītības iestāde varētu pieņemt pieteikumu Mācībām un veikt pakalpojuma (Mācību) nodrošināšanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.
8.3. Aizpildot pieteikuma formu un ievadot nepieciešamo informāciju, Izglītojamais piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar pasūtījuma apstrādi un Mācību procesa nodrošināšanu.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Samaksa, kas veikta līdz mācību sākumam vietas rezervēšanai mācību programmā, tiek atgriezta maksātājam 10 dienu laikā tikai gadījumā, ja Izglītības iestāde neuzsāk mācību programmas īstenošanu noteiktajā laikā.
9.2. Izglītojamā mācību maksas samaksa Izglītības iestādes norēķinu kontā apliecina, ka Izglītojamais ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot, kā arī citiem Izglītojamam saistošiem Izglītības iestādes normatīvajiem aktiem un programmas apguvei nepieciešamām priekšzināšanu prasībām.
9.3. Visi iepriekšējie solījumi un mutiskās vienošanās starp Līgumslēdzējām pusēm par Līguma priekšmetu un tā noteikumiem, kas nav ietverti Līgumā, zaudē savu spēku līdz ar Līguma noslēgšanu.
9.4. Visi Līgumslēdzēju pušu paziņojumi, lūgumi, prasības un citi dokumenti uzskatāmi par saņemtiem 7. (septītajā) kalendārajā dienā pēc to nosūtīšanas, ja tie ar pastu sūtīti reģistrētā, apmaksātā vēstulē, kas adresēta uz Līgumslēdzēju pušu Līgumā norādītajām adresēm vai nosūtīti Izglītības iestādei uz Līgumā norādīto e-pasta adresi, bet Izglītojamam uz tā pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi.
9.5. Līguma grozījumi un Izglītojamā Izglītības iestādes mājas lapā www.sportaizglitiba.lv iesniegtās pieteikuma formas, piekrišanas un apliecinājumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
9.6. Līgumslēdzējas puses apliecina, ka saprot šā Līguma saturu un nozīmi, apzinās tā sekas, atzīst šo Līgumu par pareizu un abām Līgumslēdzējām pusēm pieņemamu, un labprātīgi vēlas šo Līgumu noslēgt.
9.7. Katra Līgumslēdzēja puse ir atbildīga par zaudējumiem, ko tā radījusi otrai Līgumslēdzējai pusei, neizpildot šajā Līgumā noteiktās saistības, ja vien minēto zaudējumu cēlonis nav nepārvarama vara.
9.8. Strīdus un jautājumus, kas rodas sakarā ar šā Līguma izpildi, risina, Līgumslēdzējām pusēm vienojoties un ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Gadījumā, ja vienošanos neizdodas panākt, strīdi tiek risināti Latvijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā un ir derīgs bez paraksta.